Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   KALI Akademia  ›  

Nawożenie startowe kukurydzy (pod korzeń): efektywny wpływ magnezu na wzrost roślin

W niektórych uprawach znanym i sprawdzonym sposobem lepszego wykorzystania składników pokarmowych jest stosowanie nawożenia startowego „pod korzeń”. Przede wszystkim w przypadku kukurydzy nieodłączonym elementem uprawy jest właściwe nawożenie azotem i fosforem. Ale również w tym zakresie są jeszcze możliwości modyfikacji, pozwalające znacznie zwiększyć wydajność plonowania. Jedną z takich możliwości modyfikacji jest reakcja naszego ESTA Kizerytu z fosforanem amonu (DAP) jako nawozu startowego w proporcji 1:1. Na filmie wideo widać, jakie korzyści wynikają ze stosowania tych nawozów.

Efekt wytrącania się struwitu

Struwit jest fosforanem amonowo-magnezowym. Wytwarza się on pod wpływem wilgoci przy zastosowaniu proporcji składników 1:1 ESTA Kizerytu (25 % MgO; / 50 % SO) i fosforanu amonowego (18 % N; 46 % P2O5). Potwierdza to praca naukowa Instytutu Żywienia Roślin i Gleboznawstwa (Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde) Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii. Bezpośredni, bardzo bliski kontakt obu nawozów w glebie nie jest jednak bezwzględnie konieczny. Struwit wytwarza się również, gdy dojdzie do zetknięcia 1%-roztworów obu nawozów.

Pozytywny efekt struwitu

Struwit wiąże azot z DAP w formę amonową i w ten sposób chroni go przed zbyt szybką nitryfikacją oraz stratami podczas wypłukiwania. Ponadto fosforan z DAP w nowym związku struwitu nie wykazuje już powinowactwa do wapnia. W szczególności na glebach o wysokim pH prowadzi to do tego, że nie podlega on procesom uwsteczniania. To samo dotyczy również gleb świeżo nawożonych wapnem.

Składniki pokarmowe występujące w związku struwitu (azot, fosfor i magnez), pozostają w pełni dostępne dla roślin. Składniki dostępne są przez dłuższy czas fazy wzrostu roślin.

Tworzenie się struwitu. (Źródło: K+S)

Dostępny magnez dla kukurydzy

Oprócz efektu związku struwitu, czyli dostarczania azotu i fosforu zwiększających wydajność plonotwórczą roślin, ta strategia nawożenia startowego ma także coraz większe znaczenie w zakresie ukierunkowanego i dostosowanego do potrzeb odżywiania kukurydzy magnezem. Zapotrzebowanie kukurydzy na magnez przy poziomie plonowania 550 dt świeżej masy na ha wynosi 50 kg MgO/ha. Przy rosnącej wydajności plonowania, zapotrzebowanie to jeszcze zwiększa się, tak że kukurydza uprawiana na cele energetyczne, której wysoka wydajność plonotwórcza jest na poziomie 800 dt świeżej masy/ha potrzebuje już ponad 70 kg MgO/ha.

Pobieranie magnezu z gleby jest bardzo mocno zależne od dostępności wody glebowej. W związku z tym, dla kukurydzy mającej duże zapotrzebowanie na ten składnik, ilość dostępnego magnezu podczas suszy szybko spada do minimalnego poziomu. Dodatkowo niska zawartość magnezu w glebie wzmacnia ten efekt. Najgorsza kombinacja, jaką można sobie wyobrazić, to zbyt niska zawartość magnezu w glebie podczas suszy w czasie największego zapotrzebowania rośliny na ten składnik. W tym zakresie należy podkreślić szczególne korzyści wynikające z zastosowania ESTA kizerytu w nawożeniu startowym.

Magnez w ESTA Kizerycie jest w formie siarczanowej, czyli charakteryzuje się rozpuszczalnością w wodzie wyższą o współczynnik 300 niż formy magnezu występujące głównie w glebie (tlenki i wodorotlenki magnezu) albo formy magnezu z nawozów wapniowych (węglany magnezu). Dlatego poprzez stosowanie ESTA Kizerytu w nawożeniu startowym, można zapewnić pokrycie zapotrzebowania na magnez w czasie ważnej fazy wzrostu rośliny, nawet w przypadku suszy.

Uzupełnianie niedoborów składników pokarmowych i unikanie antagonizmów pomiędzy składnikami

W związku z tym, że kukurydza z reguły dodatkowo oprócz nawożenia startowego nawożona jest większymi ilościami nawozów naturalnych – przede wszystkim pozostałościami pofermentacyjnymi z biogazowni oraz gnojownicą bydlęcą, często pojawiają się problemy dostępności dla roślin magnezu, co powodowane jest utrudniającymi pobieranie antagonizmami pomiędzy składnikami pokarmowymi. Dużą rolę odgrywają głównie antagonizmy pomiędzy pobieraniem azotu i magnezu, a także pomiędzy potasem i magnezem.

Zawartość składników pokarmowych w pozostałościach pofermentacyjnych

Zawartość magnezu w pozostałościach pofermentacyjnych w porównaniu do azotu i potasu jest znacznie mniejsza, a dodatkowo dostępność magnezu jest gorsza. Dysproporcja taka dotyczy ogólnie nawozów organicznych i może skutkować zahamowaniem pobierania magnezu. Na zaostrzenie konsekwencji w tym zakresie, dodatkowy wpływ ma susza oraz zbyt mała zawartość magnezu w glebie.

Z tych powodów przy stosowaniu nawozów organicznych należy uważać, aby zapewnić właściwy bilans składników pokarmowych, uwzględniając w nim magnez, a także siarkę. Połączenie DAP z ESTA kizerytem w nawożeniu startowym uzupełnia te niedobory i zapewnia zbilansowane odżywianie roślin, zgodnie z prawem Liebiga.

Próba dot. nawożenia startowego kukurydzy na kiszonkę. (Źródło: K+S)

Zalecenia stosowania nawozu potwierdzone doświadczeniami polowymi

Doświadczenia polowe potwierdzają dobre efekty stosowania DAP i ESTA kizerytu. Przedstawione w doświadczeniach połączenie 1 dt/ha DAP  z 1 dt/ha ESTA kizerytu pokrywa w kukurydzy większość jej zapotrzebowania na siarkę i magnez. Pozwala to uniknąć antagonizmu między potasem a magnezem, który wywiera negatywny wpływ na pobieranie tych składników przez rośliny, w szczególności w przypadku aplikowania większych ilości nawozów organicznych. W efekcie otrzymamy wyższe plony, jak w Rosenow.

 

Zawartość składników pokarmowych
(kg/t świeżej masy)
Dostępność składników pokarmowych
(CaCl2)
Ocena
Azot (N): 4-5
W tym amon (NH4-N): 2-3
40-60 %
70-90 %
średnio
wysoka
Fosfor (P2O5): 1,5-2,0 60-70 % średnio
wysoka
Potas (K2O): 4,5-5,5 90-100% bardzo wysoka
Magnez (MgO): 0,6-1,0 15-20 % niska
Siarka (S): 0,3-0,4 - bardzo niska
Konieczny jest bilans składników pokarmowych – magnezu i siarki

(n = 249 próbki z lat 2005-2008, zmiana wg dr. Kluge, LUFA Augustenberg, 2009)

 

Wniosek

Można zwiększyć wydajność i jakość plonu stosując nawożenie startowe DAP i ESTA Kizeryt w proporcji 1:1. Korzystny wpływ nawozu startowego DAP i ESTA kizerytu na wzrost plonu można stwierdzić przede wszystkim tam, gdzie występuje niedobór magnezu. Efektywne wykorzystanie azotu i fosforu poprzez efekt wydzielania struwitu oraz zbilansowane odżywianie kukurydzy dzięki uzupełnianiu niedoborów składników pokarmowych, czyli magnezu i siarki, pomaga odpowiedzieć na wyzwania i sprostać wytycznym nałożonym przez nowe rozporządzenia dotyczące nawożenia.

Doświadczenie dot. nawożenia startowego kukurydzy na ziarno w Südbaden (Niemcy). (Źródło: K+S)

Więcej informacji

ESTA® Kieserit gran.

Do KALI Akademia

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy