Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›  

Rolnictwo ekologiczne

Założeniem rolnictwa ekologicznego jest gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obiegu zamkniętym. Sprzedaż roślinnych i zwierzęcych produktów rolnych oraz ich wykorzystanie na potrzeby gospodarstwa prowadzą do powstania luki w obiegu. Nawozy organiczne pochodzące z własnej obsady nie są w stanie wyrównać poziomu wszystkich składników mineralnych.

 

W celu pokrycia zapotrzebowania upraw na składniki pokarmowe oraz utrzymania żyzności gleby powinno się stosować odpowiednie nawożenie mineralne, nawozami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodne z ekologicznym rozporządzeniem unijnym Nr 2018/848 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Zakres zapotrzebowania określany jest przez jednostki kontrolne.

Dlaczego zaleca się nawożenie mineralne?

Ilość stosowanych nawozów mineralnych zależy głównie od sposobu gospodarowania (uprawa roli wraz z hodowlą bydła lub bez), oraz rodzaju uprawy i zawartych w niej składników pokarmowych. Więcej nawozów mineralnych w stosunku do użytków zielonych przeznaczonych na wypas wymagają grunty orne i pola warzywne.

 

Stosowana ilość nawozów mineralnych określana jest na podstawie przeprowadzonych badań gleby na zawartość składników pokarmowych oraz bilansów. Możliwe jest, iż wykazany deficyt okaże się niewielki w skali roku, jednak na przestrzeni kilku lat braki się sumują, co doprowadzi do znacznego spadku żyzności gleby.  

Bilans składników pokarmowych płodozmianu ekologicznego Güterfelde 2001- 2007.

Płodozmian: kukurydza na kiszonkę – żyto ozime + wsiewka poplonowa – mieszanka koniczyny z trawami – ziemniaki – żyto ozime – łubin wąskolistny – pszenżyto ozime

 

Bilans Nawóz organiczny - obornik3), kg ha-1+rok
  z   bez
  N P2O5 K2O MgO |  N   P2O5 K2O MgO
Łączny dopływ składników. 90 30 45 17 | 31      
Obornik
 
57 30 45 17 |        
N unieruchomiony 33       | 31      
Nawóz mineralny4)               80 27
Łączny pobór składników mineralnych 87 37 101 15 | 40 21 40 7
Plon główny 821) 35 87 13 | 402) 21 40 7
Plon uboczny 5 2 14 2 |        
Saldo składników pokarmowych
 
3 -7 -56 2 | -9 -21 40 20
Saldo składników pokarmowych bez nawozów mineralnych 3 -7 -56 2 | -9 -21 -40 -7

 

1) Zebrana koniczyna z trawami
2) Koniczyna pozostawiona na polu
3) 20 t ha-1 - nawóz organiczny na ziemniaki i kukurydze kiszonkowa, 10 t ha-1 jako nawóz poglówny na zyto ozime i pszenzyto
4) 240 kg ha-1 Patentkali w ciagu roku na plodozmian
 

Quelle: Dittmann B., Zimmer J.: LVFL Brandenburg, Güterfelde, 2008

 

Jak z bilansu składników pokarmowych wynika, stosowanie samych nawozów organicznych z fosforem i potasem oraz gospodarstwa bez chowu bydła wykazują negatywne salda wszystkich składników, jeśli nie zostaną zasilone mineralnie. Poziom składników odżywczych można regulować poprzez uprawę, np. zwiększając udział motylkowych, które unieruchamiają N polepszając jego bilans. Uwzględnić należy fakt, iż z powodu kosztów wysiewu oraz aspektów uprawnych i fitosanitarnych ilości roślin motylkowych nie można stale zwiększać.

 

Gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej wykazują stałą redukcję poziomu potasu, fosforu i magnezu w glebie. Na podstawie badań przeprowadzonych po rotacji płodozmianu stwierdzono, iż wieloletni pobór K bez dodatkowego zasilania prowadzi do spadku jego poziomu w glebie. Zagraża to wydajności stanowiska i żyzności gleby, a tym samym efektywności ekonomicznej gospodarstwa.

 

Dla uniknięcia takich sytuacji zalecane jest regularne badanie gleby. Pozwoli ono w porę stwierdzić spadek zasobności w składniki pokarmowe i zastosować odpowiednie, zgodne z wymogami unijnymi, nawożenie mineralne.
Nie należy też lekceważyć zasobności gleby w siarkę. Dbałość o poziom czystości powietrza doprowadziła do spadku jej poziomu w powietrzu. Siarka zawarta w nawozach organicznych gospodarstw prowadzących chów bydła to ilości rzędu jedynie 5-10 % w danym roku wegetacyjny, stąd też stanowi ona na wielu stanowiskach czynnik wpływający ujemnie na wysokość plonów. Siarka jest szczególnie ważna w przypadku takich upraw, jak np.: rośliny oleiste, motylkowe, zboże, cebula i por. 

Nawozy mineralne zalecane w uprawach ekologicznych

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007, w uprawach ekologicznych można stosować następujące mineralne nawozy potasowo magnezowe:

 

W nawożeniu doglebowym:

Patentkali® wyrównuje poziom potasu i magnezu na gruntach ornych oraz w uprawie warzyw. Dotyczy to głównie upraw wymagających potasu, takich jak: rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, kukurydza i warzywa. Z powodu niskiej zawartości chlorku Patentkali jest szczególnie zalecany pod uprawy wrażliwe na chlorki. Zabezpiecza również odpowiedni poziom siarki. Nawóz ten zalecany jest przez Rudolfa Steinera i określa się go jako „opatentowany” nawóz potasowy.
Patentkali®

 

Magnesia-Kainit® nadaje się dzięki naturalnej zawartości składników pokarmowych (sól surowa) oraz wysokiemu poziomowi sodu do stosowania głownie na pastwiskach. Wpływa pozytywnie na żyzność gleby i smak roślin.
Magnesia-Kainit®

 

ESTA® Kieserit ‘gran.‘ przeznaczony jest do upraw o dużym zapotrzebowaniu na magnez i siarkę. Jest skuteczny niezależnie od pH gleby a wszystkie jego składniki są rozpuszczalne w wodzie.
ESTA Kieserit gran®

 

KALISOP® (Siarczan potasu) jest kopaliną i powstaje na drodze fizycznego przekrystalizowania surowej soli potasowej. Charakteryzuje się wysoką zawartością potasu oraz siarki i przeznaczony jest głównie dla upraw wrażliwych na chlorki i sole. Jest nawozem uniwersalnym stosowanym w rolnictwie, ogrodnictwie i w uprawach specjalnych.
KALISOP® gran.

 

 

W nawożeniu dolistnym:

EPSO Top® to dolistny nawóz magnezowy wyrównujący nagłe niedobory magnezu i siarki, przeznaczony również do fertygacji.
EPSO Top®

 

soluSOP® 52 organic jmoże zaspokoić zapotrzebowanie roślin na potas i siarkę, dzięki czemu przydaje się przez cały okres wzrostu i jest odpowiedni do nawożenia szerokiej gamy roślin jednorocznych i drzew owocowych.
soluSOP® 52 organic

 

HORTISUL® jest wysokoskoncentrowanym nawozem potasowym na bazie siarczanowej. Wpływa pozytywnie na jakość plonów i jest idealny dla upraw wrażliwych na chlorki i sole. Przeznaczony do nawożenia warzyw, owoców, i szklarniowych roślin ozdobnych.
HORTISUL®

Do KALI Akademia

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy